Call Center: 086-898-5950, 032-433-709
Fax: 032-433-709
Email: hrm@hrmeservice.com
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ฝั่งสำนักงาน
25 – 26 พฤศจิกำยน 2557 ณ สนง.สาขาเขาย้อย ห้องประชุม 1
20 สิงหาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

  


 

 

บทความน่าสนใจ

 โครงการทุนการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 


โครงการใหม่ๆ ของเรา


ข่าวสารพลังงาน 

   RSS FEED (บทความ HR จากผู้จัดการออนไลน์)