Call Center: 086-898-5950, 032-433-709
Fax: 032-433-709
Email: hrm@hrmeservice.com

บริการจัดฝึกบอรม/สัมมนา นอกกลุ่มพีรพัฒน์

ภายนอกกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ / บริการฝึกอบรมลูกค้า

 • ด้านซักรีด (เทคนิคการเปิดร้านซักรีด,การบริหารร้านซักรีด อย่างไรให้ได้ผล)

 • ด้านครัว

 • ด้านสระว่ายน้า

 • ด้านแม่บ้าน (ทำความสะอาดพื้น ผนัง)

 • ด้านบริหารจัดการ

 • ด้านขาย - ตลาด

 • ด้านบัญชี-การเงิน

 • ด้านบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

 • ด้านจิตวิทยา

 • ด้านบริการ

 


 บริการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้กับพนักงานของลูกค้า

            กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้นำตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ด้านซักรีด ด้านครัว ด้านสระว่ายน้ำ ด้านพื้นผนังอาคาร และด้านประหยัดพลังงาน ด้วยการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนา และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้า และการให้บริการด้านเทคนิคที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้า จนได้รับความเชื่อมั่น และความพอใจจากลูกค้า อย่างต่อเนื่องตลอดมา

            เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการขาย การนำสินค้าไปสู่ผู้ใช้บริการให้กับบริษัทที่เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการจัดฝึกอบรม/สัมมนา (In-house training) เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในการใช้สินค้า และเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานของลูกค้า ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี และมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ จึงได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้กับพนักงานของลูกค้า ในด้านต่างๆ และยังสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงความต้องการลูกค้าอีกด้วย

 

ูปแบบการจัดฝึกอบรม/ให้บริการ

 • วิทยากรบรรยายให้ความรู้ สาธิตการใช้งาน กิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
 • วัดผลการอบรม โดยการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และมอบประกาศนยีบัตรรับรอง

       (เกณฑ์ในการประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป จึงจะได้รับใบประกาศฯ) 

วิทยากรโดย

 • แผนกพัฒนาสินค้า ศูนย์ฝึกอบรมฯ และ ผู้เชี่ยวชาญสินค้าแต่ละด้านของกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์
 • วิทยากรภายนอกที่เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน

การให้บริการ

        ลูกค้าที่สนใจจะขอใช้บริการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรม สามารถแจ้งความต้องการในการฝึกอบรม ได้ที่ พนักงานขาย ตัวแทนจำหน่าย Call Center (662-2762-900) หรือที่ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ 032433709 หรือ 0851552804 ล่วงหน้า ก่อนการอบรม อย่างน้อย 7 วันทำการ 

หรือสามารถ Download หัวข้อหลักสูตรได้ที่นี่

 

ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม

จัดเตรียม เอกสารประกอบการฝึกอบรม และอาหารว่างให้สำหรับผู้เข้ารับการอบรม

อัตราค่าบริการ (ท่านสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 200%)

 • Package 1  หลักสูตร ครึ่งวัน (3 ชั่วโมง) วิทยากร 1 ท่าน ที่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน 

                        อัตราค่าบริการ ครั้งละ 10,500 บาท ไม่รวม VAT(กรณีมีผู้เข้ารับการอบรม เกินจำนวน คิดเพิ่ม คนละ 300 บาท)

 • Package 2  หลักสูตร เต็มวัน (6 ชั่วโมง) วิทยากร 1 ท่าน ที่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน 

                        อัตราค่าบริการ ครั้งละ 11,500 บาท ไม่รวม VAT(กรณีมีผู้เข้ารับการอบรม เกินจำนวน คิดเพิ่ม คนละ 300 บาท)

      หลักสูตร เต็มวัน (6 ชั่วโมง) วิทยากร 2 ท่าน ที่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน 

                        อัตราค่าบริการ ครั้งละ 16,500 บาท ไม่รวม VAT(กรณีมีผู้เข้ารับการอบรม เกินจำนวน คิดเพิ่ม คนละ 300 บาท)

 • Package 3  หลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง) วิทยากร 1 ท่าน ที่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน 

                        อัตราค่าบริการ ครั้งละ 19,500 บาท ไม่รวม VAT(กรณีมีผู้เข้ารับการอบรม เกินจำนวน คิดเพิ่ม คนละ 300 บาท)

          หลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง) วิทยากร 2 ท่าน ที่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน 

                        อัตราค่าบริการ ครั้งละ 21,500 บาท ไม่รวม VAT(กรณีมีผู้เข้ารับการอบรม เกินจำนวน คิดเพิ่ม คนละ 300 บาท)

 

 

 หัวข้ออบรมหลักสูตร ด้านซักรีด (LUANDRY  PRODUCT)  
การซักรีดมาตรฐาน 
 •   ผ้าและเส้นใย                    30 นาที
 •   การวิเคราะห์เส้นใย            20 นาที
 •   ด้ายและเบอร์ด้าย              15 นาที
 •   ผ้าตามมาตรฐาน มอก.      15 นาที

  

ขั้นตอนการซักได้มาตรฐาน       

 •   การคัดแยก                      20 นาที
 •   กระบวนการซัก                30 นาที
 •   กลไกการทำความสะอาด   20 นาที
 •   การเก็บรักษา                   20 นาที

เคมีภัณฑ์  

 •   เคมีชนิดผง                      20 นาที
 •   เคมีชนิดน้ำ                      20 นาที
 •   เคมีขจัดคราบเปื้อนพิเศษ  20 นาที
 •   เคมีสำหรับซักแห้ง            20 นาที
 •   น้ำและคุณภาพน้ำซัก        20 นาที

การซักรีดอย่างมีประสิทธิภาพ    

 •   ความปลอดภัยในการใช้เคมีภัณฑ์     30 นาที
 •   สัญลักษณ์การดูแลผ้า                      20 นาที
 •   เครื่องมือ อุปกรณ์ และการดูแล         30 นาที
 •   โปรแกรมการซัก                             30 นาที
 •   การบริหารงานในหน่วยงานซักรีด     20 นาที
 •   การป้องกันโรคติดเชื้อในผ้า              20 นาที

การซักรีดเพื่อสิ่งแวดล้อม        

 •   โรงแรมใบไม้เขียว              20 นาที
 •   การบำบัดน้ำเสีย                 20 นาที
 •   มาตรฐาน ISO 14000      20 นาที
 •   การซักรีดทันสมัย               20 นาที   
 •   วิวัฒนาการการซักรีด          20 นาที
 •   การซักผ้าด้วยโอโซน          30 นาที

เครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรมซักรีด 

 •   การใช้และการดูแลรักษาเครื่องป้อนย้ำยาอัตโนมัติ    30 นาที 
 •   โปรแกรม และการตั้งค่าในการใช้งาน                20 นาที

การทดสอบสิ่งทอ และเทคโนโลยีความขาวของผ้า 

 •  ความขาว และการทำสอบ                           20 นาที
 •  ความเหลืองของผ้า                                    20 นาที
 •  การเปลี่ยนแปลงขนาดและลักษณะที่ปรากฏหลังการซัก 30 นาที
 •  ทฤษฎีสีและความขาวของผ้า                       20 นาที
 •  เครื่องวัดความขาวของผ้า                           15 นาที

อื่นๆ        

 •   5 ส. ในงานซักรีด                       30 นาที
 •   การทำงานเป็นทีม                        40 นาที
 •   การเพิ่มคุณภาพในงานบริการ      30 นาที
 •   จิตวิทยาการทำงานร่วมกัน            40 นาที

 

 

 

หัวข้ออบรมหลักสูตร ด้านครัว  (KITCHEN  PRODUCT) 

การบริหารงานใน แผนกสจ็วต                                   60 นาที

 • หน้าที่ของสจ็วต และ JD ของแผนกสจ็วต        20 นาที
 • กฎระเบียบวินัยในการปฏิบัติของแผนกสจ็วต       10 นาที
 • คู่มือการทำงานของแผนกสจ็วต                   30 นาที

เทคนิคการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ครัวด้วยมือ อย่างถูกวิธี 

 • ความรู้เกี่ยวกับภาชนะ เครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้ใส่อาหาร  20 นาที
 • การล้างทำความสะอาดถ้วยจานชาม                       20 นาที
 • การล้างทำความสะอาดแก้ว                                15 นาที
 • การล้างทำความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ในการตักอาหาร  10 นาที

เทคนิคการใช้เครื่องล้างจาน และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี     60 นาที

 • การใช้เครื่องล้างจาน อย่างถูกวิธี                  20 นาที
 • การใช้เคมีภัณฑ์ สำหรับเครื่องล้างจาน             15 นาที
 • การป้อนแร็ค เข้าเครื่องล้างจาน อย่างถูกวิธี       10 นาที
 • การบำรุงรักษา เครื่องล้างจาน อย่างถูกวิธี         15 นาที

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกสจ็วต         60 นาที

 • การสร้างจิตสำนึกด้านความประหยัด/รายจ่ายด้านพลังงาน  20 นาที
 • การลดการแตกหักชำรุดสูญหาย ของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 30 นาที
 • การใช้รถเข็นอย่างมีประสิทธิภาพ                   10 นาที

การเก็บรักษา-การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการใช้งาน  60 นาที

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายการอาหาร และวิธีการจัดเตรียมอาหาร
  ของโรงแรม                                                  15 นาที
 • การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดเก็บ และวิธีการจัดเก็บรักษา   30 นาที
 • แบบฟอร์ม และการตรวจนับรายการทรัพย์สินประจำเดือน    15 นาที

การใช้เคมีภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในครัว 150 นาที

 • ปัจจัยในการพิจาณาในการทำความสะอาด 10 นาที
 • ลักษณะคราบสกปรกกับการเลือกใช้เคมีภัณฑ์ให้ถูกต้อง 10 นาที
 • เคมีภัณฑ์สำหรับ - คราบไขมันบริเวณพื้น/ผนัง 15 นาที
 • เคมีภัณฑ์สำหรับ - คราบไขมันไหม้ 15 นาที
 • เคมีภัณฑ์สำหรับ - คราบอาหารติดแน่น 15 นาที
 • เคมีภัณฑ์สำหรับ - คราบไขมันธรรมดา ฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น 15 นาที
 • เคมีภัณฑ์สำหรับ - คราบสกปรกสเตนเลส 15 นาที
 • เคมีภัณฑ์สำหรับ - คราบตะกรัน 15 นาที
 • เคมีภัณฑ์สำหรับ - คราบหมองเครื่องเงิน 15 นาที
 • เคมีภัณฑ์สำหรับ - คราบสกปรกในห้องขยะ 15 นาที
 • ข้อควรระวัง และความปลอดภัยในการใช้เคมีภัณฑ์ 10 นาที

สุขาภิบาลอาหาร ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย        40 นาที

 • สุขาภิบาลอาหาร ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย สำหรับสถานที่ประกอบอาหาร 20 นาที
 • สุขอนามัยสำหรับพนักงานสจ็วตในการปฏิบัติงาน 20 นาที

อื่นๆ        

 • 5 ส. ในงานซักรีด                      30 นาที
 • การทำงานเป็นทีม                       40 นาที
 • การเพิ่มคุณภาพในงานบริการ           30 นาที
 • จิตวิทยาการทำงานร่วมกัน              40 นาที

 

 

ัวข้ออบรมหลักสูตร ด้านพื้น และผนังอาคาร  (FLOOR MAINTENANCE PRODUCT & HOUSE KEEPING)
 • ความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ ทำความสะอาด และปัจจัยพื้นฐาน 60 นาที
 • ความรู้เกี่ยวอุปกรณ์ทำความสะอาด 60 นาที
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำความสะอาด 60 นาที
 • ระบบการเคลือบเงาพื้น 60 นาที
 • ระบบการบำรุงรักษาพรม 60 นาที
 • ระบบการบำรุงรักษาห้องน้ำ 60 นาที
 • ระบบการบำรุงรักษาพื้นไม้ 60 นาที
 • ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก /เฟอร์นิเจอร์ 120 นาที
 • ระบบทำความสะอาดและดูแลรักษา พื้นหินอ่อน 60 นาที
 • ระบบทำความสะอาด และดูแลรักษาพื้นแกรนิต 60 นาที
 • เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด และบำรุงรักษาอาคารกลุ่มพิเศษอื่นๆ 60 นาที

 

 

 

หัวข้ออบรมหลักสูตร ด้านการบริการดูแลสระว่ายน้ำ  (POOL SERVICE & MAINTENANCE)
 • ความรู้พื้นฐานของของไหล/ไฮดรอลิค (ระบบสระว่ายน้ำ) 240 นาที
 • ระบบไฟฟ้าพื้นฐานสำหรับสระว่ายน้ำ 180 นาที
 • ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ และสระสปา 30 นาที
 • การตรวจเช็คน้ำและคุณภาพ(ค่ามาตรฐาน)น้ำในสระว่ายน้ำ 30 นาที
 • ความรู้พื้นฐาน และปัจจัยสำคัญในการดูแลสระว่ายน้ำ 40 นาที
 • การใช้เคมีภัณฑ์ในการดูแล และปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 40 นาที
 • การดูแลรักษาระบบสระว่ายน้ำ&อุปกรณ์สระว่ายน้ำ        
 • ระบบปั้ม                       30 นาที
 • ระบบกรอง                     30 นาที
 • ชุดกำเนิดคลอลีน (ระบบเกลือ) 30 นาที
 • ระบบท่อ                       30 นาที
 • ระบบควบคุมสระว่ายน้ำ        30 นาที

 

 

 

หลักสูตรใหม่ ในการจัดอบรมลูกค้า  2009
1. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (วิทยากร คุณบูชา ทรัพย์เจริญ)

2. ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับ และประสานความร่วมมือ (Interpersonal Communications) (วิทยากร ภายนอก/คุณประจวบ คงอินทร์)

3. การสร้างความสุขในการทำงาน "งานได้ผล คนเป็นสุข" (วิทยากรภายนอก)

4. EQ -AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน (วิทยากรภายนอก/คุณประจวบ คงอินทร์) 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด: