Call Center: 086-898-5950, 032-433-709
Fax: 032-433-709
Email: hrm@hrmeservice.com

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ รุ่นที่ 3/2556

กำหนดการอบรม 

หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์” รุ่นที่ 3/2556

วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม  2556  ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ชะอำ 

 

 

หลักการและเหตุผล

บุคลากรใหม่ทุกท่านมีความสำคัญต่อองค์กร กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่าของพีรพัฒน์ฯ

แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรก่อนเข้าปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้พนักงานทราบถึงที่มาที่ไปของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 2. เพื่อให้พนักงานทราบถึงรูปแบบ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 3. เพื่อให้พนักงานทราบถึงระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงานและการทำงานร่วมกันในบริษัทฯ
 4. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

ผู้เข้าสัมมนา 

พนักงานใหม่ที่เข้าร่วมงานในกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ทุกคน

 

วิธีการสัมมนา 

วันแรก :         บรรยาย,ทำกิจกรรมรวมกันทั้งในและนอกสถานที่

วันที่สอง :       เยี่ยมชมโรงงานเขาย้อย (บจก.ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล, บจก.ลินินด็อกเตอร์)

 

หัวข้อการสัมมนา 

 1. ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ภารกิจ เป้าหมาย ในโยบายของพีรพัฒน์
 2. ระเบียบปฏิบัติร่วมกัน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 3. กิจกรรมสันทนาการ
 4. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ให้พนักงานใหม่เข้าใจในคุณค่าขององค์กรพีรพัฒน์ฯ ทราบและเข้าใจแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้พนักงานใหม่มีทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กรก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวร่วมกันของทุกคนในองค์กร

ค่าลงทะเบียน 

ท่านละ 3,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม 

 1. สมัครผ่านเว็ปไซต์ www.hrmeservice.com
 2. กรอกใบสมัครและส่งมายังโทรสาร 0-3243-3709

 

เพื่อเป็นการรณรงค์ลดโลกร้อน และการลดการใช้กระดาษกรุณาสมัคร ผ่านหน้า Website

หรือติดต่อ คุณประจวบ โทรศัพท์ 08-6898-5950 

 

 

กำหนดการอบรม 

หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์” รุ่นที่ 3/2556 

วันที่ 15 – 16  พฤษภาคม  2556  ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ชะอำ 

 

ว/ด/ป (เวลา)

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ

15 พ.ค. 56 

 

 

06.30 – 09.00

p ออกเดินทางจากสำนักงานใหญ่ PTC – ศูนย์ฝึกอบรมฯ ชะอำ จ.เพชรบุรี

คุณทัศนีย์

09.00 – 09.15

Ÿ เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ

Ÿ รับประทานอาหารเช้า (ห้องอาหารชั้น 2)

คุณทัศนีย์

09.15 – 09.30

@  ลงทะเบียนหน้าห้องอบรม ชั้น 2

— ชี้แจงกำหนดการ  วัตถุประสงค์ (PRE-TEST)  และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 1

คุณทัศนีย์ / คุณประจวบ

09.30 – 10.30

Ÿ กล่าวต้อนรับ   อธิบาย ประวัติ ความเป็นมาของพีรพัฒน์ฯ

Ÿ ปรัชญา  ภารกิจ  เป้าหมาย  นโยบายพีรพัฒน์ฯ

Ÿ พัฒนาการกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจพีรพัฒน์ฯ 

Ÿ ชี้แจงแนวคิด, การพัฒนาตนเอง และนโยบายแยกกันเราอยู่

Ÿ ชี้แจงความคืบหน้าล่าสุด ในกิจกรรมการเข้าตลาดของพีรพัฒน์ฯ

Ÿ ชี้แจงแนวทางการเติบโตภายในกลุ่มของพนักงานในอนาคต

คุณสืบพงศ์

10.30 – 10.45

åพักรับประทานอาหารว่าง

คุณทัศนีย์

10.45 – 12.00

เราคือพีรพัฒน์ฯ 

คุณสืบพงศ์

12.00 - 13.00

ä พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้องอาหาร ชั้น 2)

คุณทัศนีย์

13.00 – 14.30 น.

Ÿ แนะนำกลุ่มธุรกิจในกลุ่มพีรพัฒน์ฯ

Ÿ แนะนำโครงการของกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์

คุณประจวบ

14.30 – 14.45

åพักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 – 16.00 น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2  “รวมใจเป็นหนึ่ง”

คุณประจวบ

16.00 – 18.00

ทัศนศึกษา ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3

“ทบทวนชีวิต”

คุณทัศนีย์

18.00 – 19.30

ä รับประทานอาหารเย็น (ห้องอาหาร ชั้น 2)

คุณทัศนีย์

19.30 – 20.30

Ÿ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ

Ÿแนะนำผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ ของกลุ่มพีรพัฒน์ฯ

คุณทัศนีย์

20.30 – 21.00

Ÿ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3 และสรุปสิ่งที่ได้รับประจำวัน

คุณทัศนีย์

21.00

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

       

การเดินทาง :

 1. รถตู้   รับ - ส่ง จากสำนักงานใหญ่พีรพัฒน์ฯ วันที่ 15 พฤษภาคม  2556  เวลา 06.30 น.  
 2. รถส่วนตัว  พบกันที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ชะอำ เวลา 09.15 น. 

การเตรียมความพร้อม :

 1. 1.       การแต่งกายในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน : แต่งกายชุดสุภาพ มิดชิด รองเท้าเป็นรองเท้าหุ้มส้น ขอสงวนสิทธิ์การห้ามเข้าเยี่ยมชมโรงงาน สำหรับผู้สวมรองเท้าแตะ และแต่งกายไม่สุภาพ 
 2. ควรออกกำลังกายมาก่อน จะต้องขึ้นเขาไปทำกิจกรรม ท่านใดมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยาของท่านมาด้วย หากเป็นไปได้ควรสวมรองเท้าผ้าใบ
 3. ท่านที่มีงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบ หรือนัดหมายในวันที่ต้องเข้ารับการอบรม ควรจะเลื่อนนัด และเคลียร์งานของท่าน ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการอบรม 

 

     

ว/ด/ป (เวลา)

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ

16 พ.ค. 56 

 

 

07.30 – 08.30 น.

ä รับประทานอาหารเช้า

คุณทัศนีย์

08.30 – 10.30 น.

Ÿ กล่าวต้อนรับ และบรรยาย นโยบายการบริหารงานบุคคลกลุ่มพีรพัฒน์ฯ

— ข้อบังคับในการทำงานของบริษัท

— บรรยายพิเศษ “การสื่อสาร....สำคัญไฉน”

คุณวีณา

10.30 – 10.45

åพักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45 – 11.45

ทัศนศึกษา และบรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจพอเพียง กับการพึ่งตนเอง”

จ.อ.เขียน  สร้อยสม

11.45 – 12.05 น.

สรุปหลักสูตร Post Test ประเมินผลหลักสูตร

คุณทัศนีย์

12.05 – 13.00

ä รับประทานอาหารกลางวัน

Ÿ เก็บสัมภาระ

คุณทัศนีย์

13.00 น.

µถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

Ÿ ออกเดินทางจากศูนย์ฝึกอบรมฯ ชะอำ

คุณทัศนีย์

13.15 – 14.00 น.

p เดินทางถึงโรงงานเขาย้อย

 

14.00 – 14.40 น.

— กล่าวต้อนรับและทีมบริหารโรงงาน แนะนำกิจการ

คุณพัชรี/ คุณทัตพิชา

1440 – 15.40 น..

Ÿ เยี่ยมชมโรงงานชะอำพีรพัฒน์, ฝ่ายผลิต, บรรจุ, คลังสินค้า,สวนเกษตร และโรงงานซักรีดลินิน

คุณพัชรี/ คุณทัตพิชา

15.40 – 16.15 น.

Ÿ บรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม ประเมินผล

µ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

คุณทัตพิชา

16.15 น.

p ออกเดินทางจากโรงงานเขาย้อย

 

18.30 น.

p เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ