Call Center: 086-898-5950, 032-433-709
Fax: 032-433-709
Email: hrm@hrmeservice.com

หลักสูตร การบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ (PM)

หลักการและเหตุผล

จากทิศทางนโยบายของผู้บริหาร กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ ได้เพิ่มยอดขายของเครื่องจักรภายในกลุ่มเพิ่มขึ้น จึงต้องจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ ให้กับพนักงานซ่อมบำรุง ทั้งหมดเพื่อให้มีความเข้าใจสื่อสารกับผู้ใช้เครื่องได้ถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานสามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองได้ และสามารถซ่อมบำรุงได้
2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการ วิธีการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
3. เพื่อให้พนักงานรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง
4. เพื่อให้พนักงานรู้จักอุปกรณ์ เครื่องมือ และนำไปใช้งานได้ถูกต้อง
5. เพื่อให้พนักงานได้พูดคุย สื่อสาร ประสานงานได้เข้าใจและถูกต้อง

 

ผู้เข้าสัมมนา

1. พนักงานทั่วไป
2. พนักงานซ่อมบำรุง

 

วิธีการสัมมนา

ให้ความรู้ทาง ทฤษฎีและเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

 

หัวข้อการสัมมนา

1. การเพิ่มผลผลิตกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2. ความสำคัญของงานบำรุงรักษา
3. วิวัฒนาการและชนิดของการบำรุงรักษา
4. ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
5. โครงสร้าง และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
6. การจัดทำ PLANT DATA
7. ตัวชี้วัดระบบการวัดการบำรุงรักษาปฏิบัติ
8. การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ( TPM )
9. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
10. ปฏิบัติการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองได้ และสามารถซ่อมบำรุงได้
2. เข้าใจหลักการ วิธีการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
3. รู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง
4. รู้จักอุปกรณ์ เครื่องมือ และนำไปใช้งานได้ถูกต้อง
5. พูดคุย สื่อสาร ประสานงานได้เข้าใจและถูกต้อง