Call Center: 086-898-5950, 032-433-709
Fax: 032-433-709
Email: hrm@hrmeservice.com

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กลุ่มบริษัทพัฒน์ รุ่นที่4/52

 
หลักสูตร   ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 4/2552

วันที่ 17-18  พฤศจิกายน  2552     เวลา  08.30-21.00 น.    

สถานที่อบรม  ศูนย์ฝึกอบรมฯชะอำ,  โรงงานเขาย้อย

หลักการและเหตุผล

       บุคคลากรใหม่ทุกท่านมีความสำคัญต่อองค์กรพีรพัฒน์ฯ จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจใน

คุณค่าของพีรพัฒน์ฯ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรก่อนเข้าปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานทราบถึงที่มาที่ไปของการประกอบการธุรกิจของบริษัทฯ

2. เพื่อให้พนักงานทราบถึงรูปแบบ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

3. เพื่อให้พนักงานทราบถึงระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงานและการร่วมกันในบริษัทฯ

4. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ผู้เข้าสัมมนา

พนักงานใหม่ทุกคน

วิธีการสัมมนา

วันแรก  :  บรรยาย, ทำกิจกรรมร่วมกันในและนอกสถานที่

วันที่สอง  :  เยี่ยมชมโรงงานเขาย้อย (บจก.ชะอำพีรพัฒน์เคมีคอล, บจก.ลินินด็อกเตอร์)

หัวข้อการสัมมนา

          1. ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ภารกิจ เป้าหมาย นโยบายของพีรพัฒน์ฯ, 

          2. ระเบียบปฏิบัติร่วมกัน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

          3. กิจกรรมสันทนาการ

          4. กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

          ประโยชน์ที่ได้รับ

     ให้พนักงานใหม่เข้าใจในคุณค่าขององค์กรพีรพัฒน์ฯ รู้และเข้าใจในแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้พนักงาน 

ใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวร่วมกันของทุกคนในองค์กร

ค่าลงทะเบียน   ;  3,000  บาท/ ท่าน  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

 

 

กำหนดการ
หลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 42552" ของกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ฯ
วันที่  17-18 พฤศจิกายน 2552   ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชะอำ
วัน/เดือน/ปี (เวลา) รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
17 พฤศจิกายน 2552    
06.00 - 09.00 น. รถออกเดินทางจาก สนง.ใหญ่PP --ศูนย์ฝึกอบรมชะอำ จ.เพชรบุรี  
09.00 - 09.15 น. เก็บสัมภาระที่ห้องพัก - พักทานขนม เครื่องดื่มที่ห้องอาหารชั้น 2 ของศูนย์ฝึกฯ  
09.15 - 09.30 น. ลงทะเบียนหน้าห้องอบรม คุณประจวบ
  ชี้แจงกำหนดการ  วัตถุประสงค์ (PRE-TEST)  และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2 คุณประจวบ
09.30 - 10.30 น. กล่าวต้อนรับ และบรรยาย นโยบายการบริหารงานบุคคลกลุ่มพีรพัฒน์ฯ  คุณพัลลภ/คุณประจวบ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 น. แนะนำกลุ่มธุรกิจในกลุ่มพีรพัฒน์ฯ  คุณประจวบ
  จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ แนะนำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านช่าง(สทช.) PPG   
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้องอาหาร ชั้น 2)  
13.00 - 14.00 น. บรรยายพิเศษ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี" คุณพัลลภ
14.00 - 14.30 น.  กิจกรรมกลุ่ม "รวมใจให้เป็นหนึ่ง" คุณประจวบ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง คุณศรัญญา
14.45 - 16.00 น. ทัศนศึกษา และบรรยายพิเศษ "เศรษฐกิจพอเพียง  กับการพึ่งตนเอง" จอ.เขียน สร้อยสม
16.00 - 18.00 น. ทัศนศึกษา ณ วนอุทยานเขานางพันธุ์รัตน์ และ กิจกรรรมกลุ่ม "ทบทวนชีวิต" คุณประจวบ
18.00 - 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น (ห้องอาหาร ชั้น 2) คุณประจวบ
19.30 - 20.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3  คุณประจวบ
20.00 - 21.00 น. แนะนำผู้บริหารที่ประสบควาสำเร็จ ของกลุ่มพีรพัฒน์ฯ และ สรุปประจำวัน  คุณประจวบ
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

18  พฤศจิกายน 2552    
07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า คุณประจวบ
08.30 - 09.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 4 คุณประจวบ
09.30 - 10.30 น. กล่าวต้อนรับ   อธิบาย ประวัติ ความเป็นมาของพีรพัฒน์ฯ คุณสืบพงศ์
  ปรัชญา  ภารกิจ  เป้าหมาย  นโยบายพีรพัฒน์ฯ  
  พัฒนาการกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจพีรพัฒน์ฯ    
  ชี้แจงแนวคิด, การพัฒนาตนเอง และนโยบายแยกกันเราอยู่  
  ชี้แจงความคืบหน้าล่าสุด ในกิจกรรมการเข้าตลาดของพีรพัฒน์ฯ  
  ชี้แจงแนวทางการเติบโตภายในกลุ่มของพนักงานในอนาคต  
11.00 - 12.00 น. เราคือพีรพัฒน์ฯ คุณสืบพงศ์
12.00 - 12.15 น. สรุปหลักสูตร  POST TEST ประเมินผลหลักสูตร คุณประจวบ
  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน , เก็บสัมภาระ  
12.15 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน คุณประจวบ
13.00  น. ออกเดินทางจากศูนย์อบรมชะอำ  
13.15 - 14.00 น. เดินทางถึงโรงงานเขาย้อย  
14.00 - 14.40 น. กล่าวต้อนรับและทีมบริหารโรงงานแนะนำกิจการ คุณพัชรี/คุณสุไพวิรัตน์
14.40 - 15.40 น. เยี่ยมชมโรงงานชะอำพีรพัฒน์,หน่วยจัดเก็บ-จัดส่งพีรพัฒน์,สวนเกษตร คุณวัฒนา
   และโรงงานซักรีดลินิน คุณสุนทร
15.40 - 16.15 น. บรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม  ประเมินผล พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก คุณพัชรี/คุณสุไพวิรัตน์
16.15 น. ออกเดินทางจากโรงงานเขาย้อย  
18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
     
สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม :   
1. การเดินทาง : ทางศูนย์มี รถตู้บริการ รับส่ง จากสำนักงานใหญ่ ตึกพีรพัฒน์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552  เวลา 06.00 น.    
                    : รถส่วนตัว เวลานัดพบ ที่ศูนย์ฝึกอบรมชะอำ เวลา 09.00 น.  
2. การแต่งกายในการเขาเยี่ยมชมโรงงาน : แต่งกายชุดสุภาพ มิดชิด รองเท้าเป็นรองเท้าหุ้มส้น ขอสงวนสิทธิ์การห้ามเข้าเยี่ยมชมโรงงาน  
สำหรับผู้สวมรองเท้าแตะ และแต่งกายไม่สุภาพ  
3. ความพร้อมด้านร่างกาย : ควรออกกำลังกายมาก่อน จะต้องขึ้นเขาทำกิจกรรม  
4. ท่านที่มีงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบ หรือนัดหมายในวันที่ต้องเข้ารับการอบรม ควรจะเลื่อนนัด และเคลียร์งานของท่าน ให้มีความพร้อมในการ
เข้ารับการอบรม