Call Center: 086-898-5950, 032-433-709
Fax: 032-433-709
Email: hrm@hrmeservice.com

หลักการขายเบื้องต้น (Basic Sale) รุ่นที่ 2/54

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ 

TRAINING & DEVELOPMENT CENTER FOR PEERAPAT GROUP

www.hrmeservice.com

 

หลักสูตร หลักการขายเบื้องต้น  รุ่นที่ 1/2554

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2554   เวลา 08.30 – 16.30 น.     

สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมฯ ชะอำ

วิทยากรโดย  

คุณนรินทร์ ประมงกิจ ผจก.ฝ่ายขาย

แผนกขายสินค้าวิศวกรรม

บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี  และ

คุณพัชรณัฎฐ์  ศิวัชวรกุล   ผจก.ฝ่ายขาย

บจก.แคลวาทิส – เอเชีย แปซิฟิค

หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการขายเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานขาย พนักงานการตลาด

พนักงานปฏิบัติการ

 

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการขายเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรตาม Training Road Map สำหรับพนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานปฏิบัติการที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป และพนักงานที่อยู่ในแผนพัฒนารายบุคคล ที่อยู่ในแผนพัฒนารายบุคคล ที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้บริหารใน 6 เดือน – 1 ปี ข้างหน้า ที่ได้รับการพิจารณาจากหัวหน้าหน่วยงาน

ผู้เข้าสัมมนา

พนักงานขาย  พนักงานการตลาด  และพนักงานปฏิบัติการ

 

วิธีการสัมมนา

บรรยาย และกิจกรรม

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความหมายและความสำคัญของการขาย
 2. ปริมาณการใช้สินค้า
 3. ขนาดตลาด
 4. การหาข้อมูลลูกค้า
 5. แรงจูงใจในการซื้อสินค้า
 6. ภาพในใจลูกค้าที่มีต่อสินค้า
 7. ความคาดหวังของลูกค้า
 8. ระดับราคาสินค้า
 9. การต่อรองราคาของลูกค้า

10.  การวิเคราะห์ข่าวทั่วไป

11.  ข้อมูลของผู้มีอำนาจสั่งซื้อ

12.  การวางตัวที่ดีกับลูกค้า

13.  การสนทนาที่ดีกับลูกค้า

14.  สภาพการแข่งขันในตลาดของเรา

15.  การใช้ข้อมูลช่วยในการขาย

16.  การวางตำแหน่งสินค้า

17.  การวางตำแหน่งพนักงานขาย

18.  เป้าหมายในการเข้าพบลูกค้า

19.  เป้าหมายในการขายสินค้า – สำหรับลูกค้ารายนี้

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขายเบื้องต้น
 2. สามารถนำการวิเคราะห์การขายไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท/ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม

 1. สมัครผ่านเว็ปไซต์ www.hrmeservice.com
 2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข 0-3243-3709