Call Center: 086-898-5950, 032-433-709
Fax: 032-433-709
Email: hrm@hrmeservice.com

หลักการตลาดเบื้องต้น (Basic Marketing) รุ่นที่ 1/54

หลักสูตร  หลักการตลาดเบื้องต้น รุ่นที่1/2554

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2554   เวลา 08.30 – 16.30 น.     

สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ จ.เพชรบุรี

หลักการและเหตุผล

     องค์กรทางธุรกิจต่างๆในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปของโลก ดังนั้นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบและความเข้มแข็งขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องของหลักการตลาดเบื้องต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความคิด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับหลักการตลาดเบื้องต้นได้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานตาม Training Road map สำหรับพนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานปฏิบัติการ

ผู้เข้าสัมมนา 

       ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรหลักการขายเบื้องต้นแล้ว

วิธีการสัมมนา 

       บรรยาย และกิจกรรม

หัวข้อการสัมมนา 

      ความรู้เบื้องต้นของการตลาด   การวิเคราะห์การตลาด ความรู้เพิ่มเติมและกรณีศึกษาในด้านการตลาด

ประโยชน์ที่ได้รับ

      พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับหลักการตลาดเบื้องต้นได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

ค่าลงทะเบียน   3,300  บาท/ท่าน

วิธีการชำระเงิน

     เช็คสั่งจ่าย ‘บริษัท เอชอาร์เอ็ม เซอร์วิส จำกัด’ 406 ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม.10310  

      โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอชอาร์เอ็ม เซอร์วิส จำกัด ธนาคารยูโอบีรัตนสินทร์ สาขาอัมรินทร์พลาซ่า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 004 -1 - 03793 – 8 (กรุณาแฟกซ์ สำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครไปยังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน)

 

 

กำหนดการ
หลักสูตร "หลักการตลาดเบื้องต้น รุ่นที่ 1/54"
วันที่25 - 26 สิงหาคม 2554  ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ชะอำ
     
วันที่ / เวลา รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

25 สิงหาคม 2554

   
06.30 น. ออกเดินทางจากสำนักงานใหญ่ (บมจ.พีรพัฒน์ฯ)   
09.00 - 09.15 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก คุณเจียม
09.15 - 09.30 น. ลงทะเบียน หน้าห้องอบรม, แนะนำหลักสูตร ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) คุณเจียม
09.30 - 12.00 น. แนะนำวิทยากร : คุณอินทรีย์  จิตต์โกมุท คุณเจียม
  คำนำ-ความหมายของการขาย - การตลาด คุณสืบพงศ์
  จุดเด่นของไทย - คุณสมบัติของคนไทย  
  ความเข้าใจขบวนการทางการตลาด - สินค้า  
  ขยาดตลาด – นักการตลาด  
  การบริหารงานตลาด – การวางแผนการตลาด  
  โอกาส และ ขบวนการตลาด  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-16.30 น. ปัจจัยการตลาดภายนอก จุลภาค - มหภาค คุณสืบพงศ์
  ตลาดอุปโภค-บริโภค-ตลาดองค์กร -ตลาดภาครัฐ  
  ระบบข้อมูลกรตลาด  
  ขนาดตลาด และ การประมาณการ  
  ส่วนการตลาด(Segmentation) -เป้าหมายการตลาด(Targeting)  
  จุดยืนสินค้า และ จุดยืนการตลาด(Positioning)  
  วางแผนการตลาด(Planning Process)  
  การพัฒนาสินค้าใหม่(New Product Development)  
  กลยุทธการตลาด(Marketing Strategy)  
  กลยุทธเหมาะกับวงจรสินค้าช่วงต่างๆ  
  กลยุทธการตลาด ที่เหมาะกับบทบาท  
16.30 - 17.30 น. พักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี , ประจวบฯ คุณเจียม
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  คุณเจียม
19.00 - 21.00 น. กรณีศึกษา(1-5) คุณสืบพงศ์
21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย  
26 สิงหาคม 2554    
07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า คุณเจียม
08.30 - 12.00 น. กลยุทธการตลาดที่เหมาะกับสถานการณ์ คุณสืงพงศ์
  การตลาดต่างประเทศ  
  เกี่ยวกับสินค้า(All About The Product)  
  ราคาสินค้า(Pricing)  
  ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel or Distribution)  
  ค้าส่ง – ค้าปลีก – การกระจายสินค้า  
  การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  คุณเจียม
13.00-16.00 น. โบนัสการตลาด Customer Marketing Bonus คุณสืบพงศ์
  การส่งเสริมการขาย -  การโฆษณา (Advertising)    
  การประชาสัมพันธ์   
  การบริหารงานขาย(Sales Management)  
  การจัดองค์กรการตลาด และ การควบคุม  
16.00 – 16.30 น. ทดสอบหลังเรียน (Post -test) คุณเจียม
  สรุปการอบรม ถ่ายรูปร่วมกัน  
16.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ คุณเจียม
     
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างเช้า         14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างบ่าย  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน