Call Center: 086-898-5950, 032-433-709
Fax: 032-433-709
Email: hrm@hrmeservice.com

เทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ(Successful Team Building)

 

หลักสูตร เทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ

(Successful Team Building)

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2552  เวลา 09.00-16.00 น.    สถานที่อบรม โรงแรมเวโลนิก้า ถ.รัชาภิเษก

วิทยากร  อ. สุทธิศักดิ์  จรัญศิริไพศาล

ผู้อำนวยการบริหาร  สถาบัน ฝึกอบรมและพัฒนาธุรกิจ BUSINESS CENTER

หลักการและเหตุผล

การทำงานให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องประสานซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ จึงนับได้ว่าการทำงานเป็นทีมเป็นวิธีการที่จะนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จสูงสุด

วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานเป็นทีม และการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
 • 2. เพื่อละลายพฤติกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์การ ให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข

ผู้เข้าสัมมนา

ผู้บริหาร, หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ทุกสายงานที่ต้องการสร้างทีมงานที่ประสิทธิภาพทุกท่าน

วิธีการสัมมนา

1. Lecture : ฟังบรรยายองค์ความรู้

2. Workshop : แบ่งกลุ่มระดมความคิดกลุ่มและนำเสนอผลงานกลุ่ม โดยบทบาทสมมติของ ผู้นำ สมาชิก และเลขานุการกลุ่ม

3. Management Game : เล่นเกมส์บริหารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ เช่น การสื่อสาร ฯลฯ

4. VCD : ชมวีซีดีชุด การทำงานเป็นทีม, ชุดการสอนงาน - หากเวลาอำนวย

5. Tape : ฟังเทปเทคนิคการประชุมครึ่งเวลา - หากเวลาอำนวย (1 ในหลายคุณสมบัติของผู้นำ)

6. Sheet : แจกเอกสารที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ จำนวนมาก

7. Test : แบบทดสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ

8. Game : เล่นเกมส์ละลายพฤติกรรมร่วมกันระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน + แจกวุฒิบัตร

9. ตอบข้อซักถาม

หัวข้อการสัมมนา

 • เกมส์ละลายพฤติกรรม &สำรวจดูว่า ปัจจุบันทึมงานของเราเป็นอย่างไรกันบ้าง
 • ความหมายของทีมและความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 • ความหมายของทีม (Team Definition)
 • ความสำคัญของทีมงาน (Team Work)
 • ความหมายของการสร้างทีมงาน (Team Building)
 • วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน
 • คุณเองยอมรับไหมว่า การทำงานเป็นทีมมันมีประโยชน์มากกว่าการทำงานตามลำพังคนเดียว
 • องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของทีมงาน
 • คุณรู้ไหมว่าประเภทของทีมในองค์การมีกี่ประเภท /รูปแบบของการทำงานเป็นทีม
 • องค์ประกอบของทีมงาน (Teamwork Component)
 • . ผู้นำทีม = leader team
 • คุณลักษณะของผู้นำทีมหรือหัวหน้าทีม
 • บทบาทและหน้าที่สำคัญของผู้นำทีมหรือหัวหน้าทีม
 • มาสำรวจกันดูก่อนว่า ตัวคุณหรือลูกพี่คุณเป็นผู้นำหรือนักบริหารสไตล์ไหนนะ.....อยากรู้จริง ?
 • ทักษะในการเป็นผู้นำทีม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและสมาชิกในทีม
 • การปฏิบัติของผู้นำ
 • THE SEVEN KEYS TO BUSINESS LEADERSHIP
 • ผู้นำแบบใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่พึงปรารถนาสูงสุดของทุกองค์การ
 • ลักษณะและแบบของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ 30 ประการ
 • ข้อควรคำนึงในการใช้ภาวะผู้นำ
 • . สมาชิกของทีมงาน
 • คุณลักษะของสมาชิกในทีมงาน
 • บทบาทและหน้าที่สำคัญของสมาชิกในทีมงาน
 • ลักษณะของผู้ตามที่ดี (สมาชิกในทีมงาน)
 • . เลขานุการกลุ่ม
 • คุณลักษณะของเลขานุการกลุ่ม
 • บทบาทและหน้าที่สำคัญของเลขานุการกลุ่ม
 • การบริหารทีมงาน (Teamwork Management)
 • Team Work ย่อมาจากอะไรกันนะ
 • TQM, TQC มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างทีมงานอย่างไร
 • 20 สัญญาณเตือนว่าท่านต้องมีการพัฒนาทีมงานใหม่
 • การแบ่งงานของทีมและการประสานงานของทีมซึ่งจะช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมาย
 • ข้อควรหลีกเลี่ยงในการทำงานเป็นทีมที่เราควรให้ความสำคัญ
 • ลองมาสำรวจตัวเราเองดูว่าเรามีพฤติกรรมที่ส่งเสริมและขัดขวางการทำงานของทีมหรือไม่ ไม่แน่นะ.....เราอาจไม่รู้ตัวก็ได้นะ
 • สิ่งที่เป็นเครื่องขัดขวางการสร้างทีมงาน ได้แก่อะไรกันนะ....?
 • ปัญหาของการทำงานเป็นทีม (Problem of Teamwork)
 • คุณรู้ไหมว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความพอใจและไม่พอใจในการทำงาน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน
 • ข้อควรระมัดระวังในการสร้างทีมงาน
 • องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของทีมงาน
 • ขั้นตอนการสร้างทีมงาน (วิธีการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ทีมงานมีศักยภาพ)
 • ขั้นตอนในการสร้างทีมของดายเออร์ (Dyer 1977 : 46-49)
 • บัญญัติ 30 ประการในการสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ (30 Efficiency ways of Teamwork)
 • การบริหารความขัดแย้งในทีงาน (Conflict Management)
 • ความหมายของความขัดแย้ง
 • ประเภทของความขัดแย้ง
 • สาเหตุของความขัดแย้ง
 • ผลของความขัดแย้ง (ประโยชน์และโทษ)
 • วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์การ
 • ความคิดสร้างสรรค์กับการฟื้นฟูทีมงาน (Creative with Team Work Management)
 • องค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นอย่างไรกันนะ
 • คุณสมบัติของผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • แนวทางการระดมความคิดที่ผู้บริหารควรปฏิบัติ
 • เก็บตกประสบการณ์ตรงจากวิทยากร / ถาม-ตอบ
 • ร้องเพลงอำลา-ก่อนจากกันจากเพลงต้นฉบับ & ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกกับวิทยากร

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก HRM,บริษัทในกลุ่มพีรพัฒน์  5,000  บาท    บุคคลทั่วไป 5,500 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

พิเศษ สมัครและชำระเงินภายในวันที่  30 พฤษภาคม 2552 ลด 5% หรือ

ส่งเข้าอบรม 5 คน ขึ้นไป ลด 10% (500 บาท)

วิธีการชำระเงิน

 •  เช็คสั่งจ่าย 'บริษัท เอชอาร์เอ็ม เซอร์วิส จำกัด' 406 ถนนรัชดาภิเษก สามาเสนนอก หัวยขวาง กทม.10310
 •  โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอชอาร์เอ็ม เซอร์วิส จำกัด ธนาคารยูโอบีรัตนสินทร์ สาขาอัมรินทร์พลาซ่า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 004 -1 - 03793 - 8 (กรุณาแฟกซ์ สำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครไปยังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน)