Call Center: 086-898-5950, 032-433-709
Fax: 032-433-709
Email: hrm@hrmeservice.com

ผลงานของเรา และรายชื่อลูกค้า

ด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร

  • จัดทำโครงการความร่วมมือจัดทำหลักสูตร วทบ.เคมี ระหว่างสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
  • จัดทำโครงการความร่วมมือจัดทำหลักสูตรการบริการซักรีด ระดับ ปวช. ระหว่างศุนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคากรกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ กับวิยาลัยการอาชีพเขาย้อย
  • จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านช่าง ให้กับพนักงานในกลุ่มพีรพัฒน์ ปี 2547-ปัจจุบัน
  • จัดทำโครงการสร้างพนักงานบัญชี-ธุรการมืออาชีพ ปี 2549
  • จัดทำโครงการส่งเสริมการขายด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขอลลูกค้า ให้กับบริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมิคอล จำกัด และบริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด  ปี 2549-ปัจจุบัน
  • และอีกหลายๆ โครงการฯ

กลู่มลูกค้า

กลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

   
       

กลุ่มสมาคม มูลนิธิ

กลุ่มโรงแรม